Vítejte v systému pro provedení oznámení porušení práva EU


Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (právních předpisů EU a ČR), jsme zavedli tento vnitřní oznamovací systém. Je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do působnosti Směrnice.

Každé osobě, která použije náš systém, bude poskytnuta předepsaná ochrana dle požadavků Směrnice a bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Případné dotazy zodpoví náš metodik ochrany oznamovatelů: Pavlína Hanušová, e-mail: ochoz@ocun.com


Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančního produktů a finančních trhů
  2. daně z příjmu právnických osob
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  4. ochrany spotřebitele
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  7. ochrany životního prostředí
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu vč. ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Systém zavedený v naší společnosti umožňuje učinit oznámení elektronicky, popř. osobně do záznamu (na předem sjednané schůzce).

Jak používat formulář:

Ve formuláři vyplňte požadovaná pole (zejm. vaši e-mailovou adresu), text vašeho oznámení, popř. připojte přílohu a stiskněte tlačítko ODESLAT FORMULÁŘ.
Na obrazovce uvidíte hlášení "Uloženo!" a internetový odkaz "detail hlášení". Tuto informaci si uschovejte. Na odkazu si budete moci zobrazit detail vašeho hlášení, ve kterém uvidíte informaci o průběhu a výsledku šetření.
V průběhu zpracování obdržíte povinně poskytovaná vyrozumění na e-mail uvedený v Oznámení.
Pověřený prošetřovatel s vámi bude komunikovat pomocí e-mailu.

Ve formuláři vyplňte minimálně e-mailovou adresu a označte tlačítko "žádost o osobní schůzku". Na zaslaný e-mail se vám nejdéle do 7-mi dnů od odeslání vaší žádosti o osobní schůzku ozve pověřený prošetřovatel a navrhne termíny, ve kterých můžete podat oznámení.
Vaše oznámení bude zaznamenáno do protokolu, který bude oběma stranami podepsán.


Formulář pro učinění oznámení

Formát PNG, JPEG, PDF. Maximálně 5 MB.
Odesláním tohoto formuláře uděluji výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen GDPR). Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány způsobem a po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu prošetření oznámení a dále pak po dobu povinné archivace dat.

Prosím, vyplňte alespoň jedno z následujících polí: email, telefon nebo poštovní / kontaktní adresa.