Vítejte v systému pro provedení oznámení porušení práva EU


Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (právních předpisů EU a ČR), jsme zavedli tento vnitřní oznamovací systém. Je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do působnosti Směrnice.

Každé osobě, která použije náš systém, bude poskytnuta předepsaná ochrana dle požadavků Směrnice a bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Případné dotazy zodpoví náš metodik ochrany oznamovatelů: Pavlína Hanušová, e-mail: ochoz@ocun.com


Oblasti, kterých se oznámení může týkat:

Systém zavedený v naší společnosti umožňuje učinit oznámení elektronicky (s uvedením osobních a kontaktních údajů) nebo anonymně, popř. osobně do záznamu (na předem sjednané schůzce).

Jak používat formulář:

Ve formuláři vyplňte text vašeho oznámení, popř. připojte přílohu a stiskněte tlačítko ODESLAT FORMULÁŘ.
Na obrazovce uvidíte hlášení "Uloženo!" a internetový odkaz "detail hlášení". Tuto informaci si uschovejte. Na odkazu si budete moci zobrazit detail vašeho hlášení, ve kterém uvidíte informaci o průběhu a výsledku šetření. Pokud si v průběhu šetření budete přát vystoupit z anonymity, budete tak moci učinit po předložení detailu hlášení prošetřovateli. S prošetřovatelem se spojíte na e-mailové adrese ochoz@ocun.com.

Ve formuláři vyplňte požadovaná pole (zejm. vaši e-mailovou adresu), text vašeho oznámení, popř. připojte přílohu a stiskněte tlačítko ODESLAT FORMULÁŘ.
Na obrazovce uvidíte hlášení "Uloženo!" a internetový odkaz "detail hlášení". Tuto informaci si uschovejte. Na odkazu si budete moci zobrazit detail vašeho hlášení, ve kterém uvidíte informaci o průběhu a výsledku šetření.
V průběhu zpracování obdržíte povinně poskytovaná vyrozumění na e-mail uvedený v Oznámení.
Pověřený prošetřovatel s vámi bude komunikovat pomocí e-mailu.

Ve formuláři vyplňte minimálně e-mailovou adresu a označte tlačítko "žádost o osobní schůzku". Na zaslaný e-mail se vám nejdéle do 7-mi dnů od odeslání vaší žádosti o osobní schůzku ozve pověřený prošetřovatel a navrhne termíny, ve kterých můžete podat oznámení.
Vaše oznámení bude zaznamenáno do protokolu, který bude oběma stranami podepsán.


Formulář pro učinění oznámení

Formát PNG, JPEG, PDF. Maximálně 5 MB.
Odesláním tohoto formuláře uděluji výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen GDPR). Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány způsobem a po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu prošetření oznámení a dále pak po dobu povinné archivace dat.